รู้จีนรู้จริง เปิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของชาวจีน 
     ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกคือ ผู้บริโภคชาวจีน ด้วยสภาพเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนไป บทความนี้จึงเป็นแนวทางให้เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวจีน ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผน วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

     -ผู้บริโภคชาวจีนนิยมสินค้า Brand name และซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเพิ่มมากขึ้น
จากการที่สภาพเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นทั่วประเทศ จากเดิมที่ผู้บริโภคจะเน้นเรื่องราคา ปัจจุบันนอกจากราคาและคุณภาพ ยังเลือกซื้อสินค้าที่มียี่ห้อ มีการบรรจุที่สวยงามและทนทาน โดยเฉพาะผู้บริโภคในเมือง นิยมสินค้าที่เป็น Fashion ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สินค้า Hi-Tech รวมไปถึง Automobile 
     -ผู้บริโภคให้ความสนใจและใส่ใจในความปลอดภัยของตัวสินค้ามากขึ้น หน่วยงานควบคุมคุณภาพสินค้าของประเทศจีนมีความเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าทั้งสินค้าที่เป็นอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจและใส่ใจในความปลอดภัยในการใช้สินค้ามากขึ้น
     -สินค้าอาหาร ผู้บริโภคชาวจีนยังมีความกังวลเรื่องสารแต่งเติมสินค้าอาหาร จากกรณีที่เคยเกิดกับผู้ผลิตภายในประเทศ ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อสินค้าอาหารจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าอาหารของทารก
     -สินค้าอาหารสำหรับรับประทานทุกวัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังจะเลือกใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากสินค้านำเข้ามีราคาแพงและหาซื้อยาก โดยเน้นสินค้าจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ เน้นความเป็นธรรมชาติ และปราศจากสารเติมแต่ง
     -ผลิตภัณฑ์ที่ในชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคชาวจีนยังนิยมผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมในตลาด จากการโฆษณาต่าง ๆ เช่น Johnson & Johnson P&G และ Unilever และด้วยการที่ผู้บริโภคกังวลถึงการใช้สารเคมีที่จะส่งผลต่อร่างกาย ทำให้มีแนวโน้มในการเลือกใช้สินค้าที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
     -เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้บริโภคชาวจีนนิยมเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีคุณภาพและการออกแบบทันสมัย ทัดเทียมของต่างประเทศ และราคาไม่สูง 
     -รถยนต์ ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนใช้รถยนต์ที่ผลิตในประเทศจีน เนื่องจากรูปแบบที่หลากหลาย มีหลายช่วงราคา ผู้บริโภคในตลาดล่าง และตลาดกลาง สามารถเลือกซื้อได้ตามกำลังซื้อ แต่ลูกค้ากำลังซื้อสูง หรือตลาดบนยังนิยมรถยนต์ที่ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งในประเทศจีนยังไม่สามารถตอบสนองผู้บริโภคตลาดบนได้ 
     -พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ในยุคสมัยพิเศษ (พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นลูกคนเดียว) ประเทศจีนมีนโยบายคุมอัตราการเกิด ให้ประชาชนในเมืองมีลูกคนเดียว ตั้งแต่ ปี 1973 ซึ่งกลุ่มนี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นกำลังซื้อสำคัญของตลาด ซึ่งปัจจุบันผู้ที่เป็นลูกคนเดียวมีอยู่ประมาณ 1 ร้อยล้านคน 
     -พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นลูกคนเดียว มีลักษณะการบริโภค 3 ประการ คือ
             * การใช้เงินโดยไม่คิดที่จะเหลือยามฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดมาในยุคที่ครอบครัวไม่มีลำบากยากจน ยังได้รับการดูแลอย่างดีจากสมาชิกของครอบครัว 
             * ให้ความสำคัญต่อความสะดวกสบายของชีวิต ต่างจากรุ่นก่อนที่เน้นแต่ขยันทำงานและเก็บเงิน
             * นิยมใช้สินค้าทันสมัย และสินค้า Brand name เนื่องจากเป็นช่วงสมัยการปรับเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจของจีน เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้รุ่นลูกคนเดียวนิยมแสวงหาสินค้า ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์          หรือสินค้าทันสมัยและออกแบบสร้างสรรค์

และหากใครสนใจ สนใจเรียนรู้เรื่องจีนและเจาะลึก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีหลักสูตรที่รองรับความต้องการ คือ 
วิทยาลัยจีนศึกษา หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาจีนธุรกิจ สาขาวิชาจีนศึกษา ศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Website: http://ccs.hcu.ac.th 
E-mail: chinesehcu@gmail.com
line : @651muzum
 
และคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน ศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website:  http://ba.hcu.ac.th/
E-mail: ba.faculty.hcu@gmail.com 
line : @832sfqlq

ข้อมูลจาก: ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน 02-713-8100
 

Image
รองช้ำ