โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย “พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติดเครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทย

2018-03-29 09:07

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการเป็นเจ้าภาพและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ในหัวข้อ “พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทย”  ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1-502 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.2) และศูนย์ปฏิบัติการศรีวารี พาวิลเลียน