มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับคะแนน 4.22 ระดับดี ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ คณะเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ และผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ ในการนี้อธิการบดีนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ณ Smart Classroom ชั้น 1 อาคารเรียน และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชม Learning Space, Co-Working Space และ VR Zone ณ อาคารบรรณสาร ต่อจากนั้นคณะกรรมการสรุปผลการประเมินฯ อธิการบดีแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกต่อคณะกรรมการ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสารImage
HCU Lifelong Learning
Total 844 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>