มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และมหาวิทยาลัยซัวเถา ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ทั้งสองมหาวิทยาลัยริเริ่มความสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี 2544 ถือได้ว่าการประชุมพบปะพูดคุยกันครั้งนี้เป็นการสืบสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน โดยได้มีการเจรจาหารือเพื่อจะลงนามความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างกันฉบับใหม่ ในประเด็นด้านอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร วิจัย และการสืบทอดเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมแต้จิ๋วในประเทศไทย โดยมีคณะผู้แทนของ มฉก. นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี      อ.Fang Wenguo ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา อ.ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล  ผู้อำนวยการศูนย์แต้จิ๋ววิทยา และเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยซัวเถา นำโดย Prof. Hao Zhifeng อธิการบดี Prof. Zheng Muqiang ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาเซียน Dr. Gao Jian คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะนานาชาติ การประชุมครั้งนี้ได้รับความสำคัญจากรัฐบาลเมืองซัวเถา โดย คุณ Cai Yongming คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมืองซัวเถา  และคุณ Li Hongzhao ผู้อำนวยการสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเล เมืองซัวเถา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานความสัมพันธ์ของสองมหาวิทยาลัยTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>