สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนร่วมกับวิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ปี 2565 ชิงถ้วย มฉก. รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 13 คน การประกวดแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนในหัวข้อ “ภาษาจีนจุดประกายอนาคต” ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงความสามารถพิเศษ  ผลการตัดสินคะแนนทั้ง 2 ส่วน
     ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1  คือ นายอภิสิทธิ์ เซี่ยงจ๊ง จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  
     ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงสุภัสสร มีจุ่ม จากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และนายชนะพล แซ่เฉิน จากโรงเรียนต้าถงวิทยาคม 
     ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงกวินธิดา แซ่ลี้ , เด็กหญิงอักษร  จีนเนียม จากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และนางสาวปพิชญา ธรรมธินโน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา  
     ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธิติสุดา บุญมั่น จากโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์” , นางสาวสรณ์สิริ สว่างพัฒนกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   และนางสาวนวพร วงศ์นเรศ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม 
 Total 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>