คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานสัปดาห์วันรพีและงานครบรอบ 10 ปีคณะนิติศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557  ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ศาลฎีกา สนามหลวง  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติของพระเจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ฯ  ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ และผลงาน 10 ปีคณะนิติศาสตร์    จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน" วิทยากรโดย ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และหัวข้อ "ปกิณกะกฎหมายอาญากับฎีกาที่น่าสนใจ" โดย ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  การจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 66 โรงเรียน มีคณาจารย์ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ผู้ติดตาม นักศึกษาและผู้มีเกียรติจากภายนอก เข้าร่วมงานกว่า 450 คน สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ ปรากฏว่า  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ซึ่งของรางวัลที่ได้รับ ได้แก่  โล่ห์รางวัล   เงินรางวัล และตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ

ในโอกาสนี้ คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดพิธีทำบุญคณะ  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ  ตลอดจนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อน  โดยมี ศ.ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร มฉก.Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>