มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็น “ตำบลเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มฉก. เป็นผู้แทน  มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามกับ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นายชะอุ่ม แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  บางโฉลง พระครูปลัดภานุวัฒน์ วฑฒธมโม วัดบางโฉลงใน และผู้แทนจากหน่วยงานราชการและเอกชนใน จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริม เสริมสร้าง และค้นหารูปแบบการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งทั้ง 3 มิติ (มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Image
HCU Lifelong Learning
Total 844 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>