รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  ให้การต้อนรับ  Ms. Wei Qian ประธานสภามหาวิยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี,  Mr. Huang Can รองประธานสภากลุ่มการศึกษาภาษาต่างประเทศกว่างซี  และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารอำนวยการ เวลา 10.00 น. ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาการร่วมมือ 15 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งได้มีการส่งอาจารย์เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี  ได้ร่วมจัดในปีที่ผ่าน ๆ มาอีกด้วย นอกจากรูปแบบความร่วมมือในรูปแบบเดิมที่ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้ว ผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ ที่จะร่วมมือกันในอนาคตต่อไป  Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>