วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย คุณเสฏนันท์ อังกูรภาสวิญช์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน สนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร ห้องปฏิบัติการ สื่อต่างๆด้านวิชาการ ร่วมสนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมด้านวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน Total 880 Record : 44 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>