มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมจัดโครงการประกวดมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2567 โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน คุณครู และสื่อมวลชน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในการนี้ คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ให้เกียรติมอบโล่พร้อมเงินรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ และรางวัลชมเชย 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบุญญราศี “ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มฉก. 

     วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ให้เยาวชนเห็นคุณค่า เป็นผู้ที่รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทยที่ดีงามแบบไทย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน ยกย่องนักเรียนที่มีมารยาทไทย คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามต่อไป

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับถ้วยรางวัล  และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท ได้แก่ 
-โรงเรียนบุญญราศี ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์
-โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
-โรงเรียนสายปัญญาTotal 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>