มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2566 และภูมิใจที่ได้ดำเนินรอยตามกระแสพระราชดำรัส “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฝากไว้เมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัย (24 มีนาคม 2537) ในงานการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2567 จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยรองอธิการบดี (อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>