สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผลงานได้รับรางวัลดังนี้

ได้รับรางวัล Leading Innovation Award 
ผลงานชื่อไทย เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับผู้สูงอายุและการวิเคราะห์ผลแบบจำแนกกลุ่ม
ผลงานชื่ออังกฤษ  Heartbeat measurement for elderly and classification analysis
หน่วยงานที่มอบรางวัล International Intellectual Property Network Forum และ วช. ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558

ทีม Com Science HCU นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2557 “Sport Science Innovative Contest 2014 (SSIC)” ซึ่งจัดโดย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พศ 2558 โดยทีมนักศึกษา Com Science HCU ได้รับรางวัลจำนวน 1 ผลงาน ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอุดมศึกษา 

ทีม Com Science HCU จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อผลงาน ระบบวัดและวิเคราะห์อัตราชีพจรของนักกีฬาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายชื่อทีมงานที่เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานนวัตกรรม SSIC ประจำปี 2557 ดังนี้
1. นางสาวปัญกาญจน์  ทรัพย์เจริญ  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. นายณัฐวุฒิ แสงวิชัย    นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวดวงกมล  บุญส่ง  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายสัชฌุกร หอมพินิจ     นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
6. อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา    

ทีม Ankle Science นายเนรมิธ  จิรกาญจน์ไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ประเภทประชาชนทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2557 “Sport Science Innovative Contest 2014 (SSIC)” ซึ่งจัดโดย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พศ 2558 โดยได้รับรางวัลจำนวน 1 ผลงาน ดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป 

ชื่อทีม Ankle Science 
ชื่อผลงาน เครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวข้อเท้าสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>