คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางจาก และเทศบาลเมืองลัดหลวง เล็งเห็นถึงความสำคัญ ถึงสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่ใช้ชีวิตกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ หนึ่งในสามของชีวิตในโรงเรียน จึงจัดโครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มด้วยการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียนและเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดโครงการประกวดตู้ยาโรงเรียนขึ้น ซึ่งมีโรงเรียน  ทั้งในระดับ รร.อนุบาล (ครอบคลุมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย) รร.ประถมศึกษา และ รร.มัธยมศึกษา 22 แห่ง เข้าร่วมโครงการ มีการประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องยาสุขภาพ ชี้แจงมาตรฐานและเกณฑ์ แก่ครูอนามัยประจำโรงเรียน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และจัดการเยี่ยมสำรวจ 2 รอบจนได้โรงเรียนดีเด่นทั้ง สามระดับ จำนวน 16 แห่ง ที่มีการพัฒนาห้องพยาบาลได้ตามเกณฑ์ และจัดให้มีงานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่ครูอนามัย โดย ผู้อำนวยการ รพ.บางจาก และนายกเทศมนตรี เทศบางเมืองลัดหลวง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบยาในโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดี กว่าร้อยละ 50 เพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพหนึ่งของเด็กนักเรียน ให้เกิดการใช้ยาอย่างประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความประหยัด พร้อมทั้งดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ในอนาคตต่อไป

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>