รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน“สหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 4” และมอบรางวัลเกียรติบัตร โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้โครงการสหกิจศึกษานิทัศน์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงที่ได้รับจากสถานประกอบการ และเป็นการแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป

 Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>