โครงการอบรมให้ความรู้ “การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด” และโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สหกรณ์บริการปลาสลิดบางบ่อ จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 9.00-15.00  น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนคลองด่าน  ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการให้ความรู้การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ กิจกรรมสอนการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร กิจกรรมการอบรมแปรรูปขนมปังไส้ปลาสลิดหยอง แหนมเห็ด และกิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน  กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยท้องถิ่น ซึ่งคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักศึกษาลงพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาสลิดคลองด่านเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยการผลิตและการตลาดปลาสลิด

 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>