มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมและประเมินอาคารของมหาวิทยาลัย ในการประเมินตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ระดับพรีเมียม (Gold/Platinum) ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 7 จากการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และชั้น 6 อาคารบรรณสาร โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมพลังงานของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ใน 3 ประเด็นที่เป็นหลักเกณฑ์พิเศษที่แตกต่างจากปีที่ผ่าน ได้แก่ 1. ด้านการมีส่วนร่วมและความใส่ใจของผู้บริหารอย่างจริงจัง  2. ด้านความยั่งยืน  และ 3. ด้านการปรับปรุงการใช้พลังงานและผลประหยัด ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง นายอาทิตย์ ทับทิมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน ผู้จัดการโครงการฯ  ในการนี้ท่านอธิการบดีได้นำกระเช้าผักปลอดสารซึ่งมหาวิทยาลัยปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นของที่ระลึกพิเศษมอบแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>