เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน  2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ออกตรวจสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย  โดยได้ร่วมผนึงกำลังออกตรวจร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางพลี  องค์กรบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  สารวัตรกำนันตำบลบางโฉลง  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทหาร ป.พัน 21 รอ.  และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากช่อง 3  ททบ.5  ช่อง 9  TNN24  สาครเคเบิ้ลทีวี  และหนังสือพิมพ์ไทยร่วมออกตรวจในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 79  ของการตรวจเยี่ยมสถานบันเทิงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 อยู่ในโครงการคณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและการจัดระเบียบสังคม  ก่อนออกตรวจได้มีการประชุมชี้แจงที่มาของโครงการ  สภาพสภาวการณ์ปัจจุบันว่ามีจำนวนสถานประกอบการรอบมหาวิทยาลัยประเภทไหนบ้าง   และวิธีการตรวจตามขั้นตอนการตรวจที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐาน  หลังออกตรวจพบว่า มีบางร้านปฏิบัติผิด พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  จึงถูกจับกุมและเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มาตราที่ 30 (5)  

โครงการนี้จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อดูแล  ปรับปรุง  พัฒนาสิ่งแวดล้อมของสังคมในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ปราศจากแหล่งอบายมุข  ยาเสพติด  สถานบันเทิง  การประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย  และธุรกรรมอื่นใดอันก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่นักศึกษาและสังคมในชุมชน  นอกจากนี้ยังเป็นการป้องปรามนักศึกษาไม่ให้มีพฤติกรรมสนับสนุนแหล่งอบายมุข  สถานบันเทิง  ร้านจำหน่ายสุรา ในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ยึดมั่นในการประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโทษและบทลงโทษให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ว่าด้วย  วินัยและการพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2548  สำหรับควบคุมดูแลนักศึกษาที่ฝ่าฝืนและไม่ให้ความร่วมมือเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมส่วนรวม

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>