เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีแรกที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของ “ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ แช่มช้อย หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ และกลุ่มนักศึกษาจิตอาสา ของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มฉก. จึงร่วมมือร่วมใจจัดงานนิทรรศการ “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อให้ความรู้และแสดงผลงานวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2558 บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เทอดพงศ์  ศรีสุขพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดี ได้ร่วมเป็นเกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมาTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>