วันเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556

          รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงานวันเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้บริการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ภาวะเบาหวาน ระดับไขมันในเลือดฟรีให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชานทั่วไป พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนี้ นักศึกษา อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  ด้วยการรดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ยต้นราชาวดีที่ทางคณะร่วมกันปลูกไว้ เมื่อปี 2555 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>