“ที่มีวันนี้ได้ผมดีใจที่สุดเพราะว่าที่เราทำมาทั้งหมดมันออกผลแล้วต่อประเทศชาติ  ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย  เราทำมาตั้งนาน...และเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่เราทำมาทั้งหมดแล้วประสบความสำเร็จเพราะความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วน...มันเป็นตัวอย่างของที่นี่และผลจะเกิดในอนาคตของประเทศชาติ

ถ้าประเทศไทยทำตามหน้าที่นี้ได้...สิ่งที่ผมดีใจที่สุดเมื่อรัฐบาลบอกประกาศเรื่องควบคุมสุราหรือเครื่องดื่มของมึนเมารอบมหาวิทยาลัย...เราทำมานานแล้วด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราและชาวบ้าน... อีกเรื่องที่เราทำคือรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% ช่วยคนไม่ให้เสียชีวิต...และเรื่องหอพักที่เราทำก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างคณะกรรมการและท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้...ทำอย่างไรที่จะให้เด็กของเราเป็นกำลังสำคัญของชาติได้...ขอบคุณท่านทั้งหลายมากที่ได้สละเวลามาช่วยพัฒนาเยาวชนของเรา...สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดจะสะท้อนกลับไปที่ลูกหลานของทุกท่าน...นี่คือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำด้วยใจ...ขอขอบพระคุณทุกท่าน” ส่วนหนึ่งของคำกล่าวเปิดประชุมจากท่านรองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ประธานที่ประชุมสภาที่ปรึกษาโครงการ มฉก.รับใช้สังคม  เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2  อาคารอำนวยการ มฉก. นอกจากนี้ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี มฉก.  ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาโครงการ มฉก. รับใช้้สังคมในวันนี้

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย  แนวทางการดำเนินงาน   และการมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการให้มีความคืบหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระกุล  เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  คุณอนันตชัย  คุณานันทกุล  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  

คุณวิสิทธิ์ คชสิทธิ์  ประธานบริษัท ฟูจิอิเล็กทริกส์  สมาคมศิษย์เก่า มฉก.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  โรงเรียนสุขเจริญผล  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กระทรวงสาธารณสุข  ปลัดอาวุโสอำเภอบางพลี  สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี  หัวหน้าฝ่ายปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่สมุทรปราการ 2  และคณะกรรมการทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุม  นับว่าเป็นไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญในการดำเนินการร่วมกันเพื่อป้องกัน  แก้ไข และพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าปรารถนา



Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>