อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 อันเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมมีมติเมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งปี 2558 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 กระทรวงสารธารณสุข จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เพื่อการรณรงค์เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฎิบัติตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จากรองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>