เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาจารย์จากโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 109 คน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนวทางการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน รายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยมีอาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนให้การบรรยาย แนวทาง

การเรียนการสอนภาษาจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะกายภาพบำบัด คุณสุพรรณ บุรณศิริ เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจรย์รัตนา ทิมเมือง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ บรรยายแนวทางการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และยังได้นำนักเรียนทั้ง 109 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการคณะกายภาพบำบัด ห้องปฎิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์อีกด้วย

 Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>