รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  รับมอบหนังสือวรรณกรรมและวารสารจีน  จำนวน 5,525 เล่ม  และหนังสือหลากหลายประเภททั้งภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และภาษาญี่ปุ่น  จำนวน 180 เล่ม  จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชลธิรา  สัตยาวัฒนา  และคุณพิรุณ  ฉัตรวนิชกุล  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือดังกล่าว  เมื่อวันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2558  เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มฉก.  ถือได้ว่าเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ายิ่ง และจัดเก็บอยู่ ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน  การค้นคว้าหาความรู้ให้แก่นักศึกษา  บุคลากร  และผู้สนใจทั่วไป

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>