พิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป ในปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรตจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งท่านได้กล่าวแสดงขอบคุณหน่วยงาน คณะต่าง ๆ ที่ร่วมจัดพิธีไหว้ครูในวันนี้ พร้อมมอบโอวาท “ขอให้นักศึกษาทุกคนนึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ให้มาก และมีความกตัญญูต่อท่าน ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสูงสุดที่ยั่งยืน หนึ่งในคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นมาโดยตลอด นั่นคือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่มุ่งมั่นในการทำดีมาโดยตลอดจนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในวันนี้” ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การขับร้องประสานเสียงเพลงประจำมหาวิทยาลัย การบรรเลงดนตรีไทย การมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่เรียนดี กิจกรรมเด่น และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวนทั้งสิ้น 505 คน  และกิจกรรที่ จะพลาดไม่ได้คือ การประกวดพานไหว้ครู ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม และคณะนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์    

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>