เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 25598 แผนกทุนและบริการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 14" เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการคืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา บรรยายโดย คุณจารุณี แวววิริยกุล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดสรรและกู้ยืมและฝ่ายติดตามเงินคงค้างในสถานศึกษา และคุณจันทร์พร สุริวงค์กล่อม เป็นตัวแทนจากแผนกทุนและบริการนักศึกษา ได้แนะแนววิธีการคืนทุนฯ ให้กับนักศึกษาที่กู้ยืมทุนฯ ณ หอประชุม มฉก. ในครั้งนี้ด้วย



Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>