แผนกแผนและนโยบาย กองแผนและพัฒนา จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "การบรรยายพิเศษเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564)" โดยกำหนดบรรยายพิเศษในเรื่อง " แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดย อาจารย์วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 ชั้น 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร (1 เมษายน 2559)Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>