คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559  มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 20 แห่ง จำนวน 38 ทีม โดยสาขาการบัญชี ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม ประกอบด้วย นายญาณวิทย์  บำรุงแสง  นายศรัณยู  ดาบสมศรี นางสาวสุธิดา  ทาราศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวศุภานันท์  เจตนุรักษ์  นางสาวปณัฐธิดา  นิมิตรปัญญา  และสุธิตา  ช่วยเจริญสุข  ได้รับรางวัลชมเชย 

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>