รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดงานนิทรรศการโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้อง 501 อาคาร A มฉก. ซึ่งอยู่ในรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง (Life and Sufficiency Economy) ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนให้แก่นักศึกษา ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี ตระหนักเห็นคุณค่า และนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมของตนเองให้มีความพอเพียงในทุกเรื่อง  

โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ นักศึกษา จำนวน 1,386 คน  ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนกว่า 45 บูธ อาทิเช่น กระเป๋าเงินจากขวดน้ำ คุณช้างจับมือ เทียนไขไข่น้อยพอเพียง ถ่านจากผักตบชวา ผักสวนครัวขวดกินได้ หมวกรีไชเคิลจากกล่องกระดาษ ชุดรับแขกสุด create จากขวดน้ำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย การทำเกษตรกลางแจ้ง กล่องดินสอ Handmade จากขวดพลาสติก สบู่สมุนไพร น้ำยาเอนกประสงค์ กระเป๋าผ้าจากผ้าสำเร็จรูป สารพัดประโยชน์จากผักตบชวา และการสอนการทำบัญชีรายรับรายจ่าย  เป็นต้น

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>