ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะการแพทย์แผนจีน มฉก. เดินทางพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี  รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และอ.พจ.โสรัจ นิโรธสมาบัติ รองคณบดีคณะการแพทย์ แผนจีน มฉก. เมื่อวันที่  28 - 29 พฤษภาคม  2559 ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกันนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกล่าวปาฐกถาเวทีสัมมนาหุ้นส่วนนานาชาติของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ได้กล่าวถึงผลสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือ แสดงวิสัยทัศน์ รวมถึงความร่วมมือในอนาคต และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ จริยธรรม คุณธรรม เป็นกำลังสำคัญของวงการแพทย์แผนจีน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบันแด่ ศ.ดร.สี่ว์เจี้ยน กวง ( Xu Jianguang ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ร่วมเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะการแพทย์แผนจีน เมื่อวันที่  16  มิถุนายน 2547  ถือเป็นสถาบันการศึกษาแพทย์แผนจีนระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กำเนิดขึ้นโดย ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์โฆวิไลกูล และศ. เหยียนซื่อหยุน ซึ่งเป็นอธิการบดีในขณะนั้น เป็นเวลา 12 ปี ของการร่วมมือระหว่างกัน มีนักศึกษาทั้งหมด 502 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 6 รุ่น รวม 334 คน

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>