คณะภาษาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”   เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับสนับสนุนให้ครูสอนภาษาจีนในระดับประถมและมัธยมศึกษาได้นำเอาเทคนิคตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ชั่วโมงเรียนภาษาจีน 

โดยในการอบรมครั้งนี้ ทางมฉก.ได้เชิญคุณ Lin Jihua (林季华)ตำแหน่ง  Principal Master Teacher จากหน่วยงาน Singapore centre for Chinese Language ของ Nanyang Technological  University มาเป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้  โดยคุณ Lin Jihua ได้บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21” เช่น การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (interactive classroom-teaching model) การสอนโดยใช้เกมส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ในคณะวิชาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น เทคนิคการสอนตัวอักษรจีนและไวยากรณ์จีน การสืบค้นฐานข้อมูลภาษาจีน รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะความรู้เรื่องวัฒนธรรมจีน 

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมโครงการราว 30 คน จากโรงเรียนต่างๆ

 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>