รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานการประกาศผลรางวัลคุณภาพ 7 ส มฉก. และพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจักรยานสีขาว รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ อาคารอำนวยการ มฉก.  โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยม 7 ส ปั่นจักรยานสีขาวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คัน บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรที่เป็นหน่วยงานต้นแบบของนักศึกษา จำนวน 5 คน ได้แก่ นายจตุพงศ์ ปิ่นแก้ว น.ส.กุลนที ซัวเกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส. ณ หฤทัย เปลื้องอภัย น.ส.กวิณณา อินเทียน น.ส.สายชล  ศรีประดู่ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลกิจกรรม 7 ส ได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง สำนักทะเบียนและประมวลผล นายภานุเดช ยี่สารพัฒน์ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม น.ส.นพรัตน์ พุฒตาล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ผลประกาศรางวัล 7 ส มฉก. ประจำปี 2558

รางวัล 7ส ยอดเยี่ยม แบ่งเป็นคณะ หน่วยงาน ซุ้มนักศึกษา และแม่บ้าน คนสวน

ระดับคณะวิชา ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์
ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ        
ซุ้มนักศึกษา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์                                     
แม่บ้าน ได้แก่  หอพักนักศึกษา 1,2,3 อาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล อาคารอเนกประสงค์ 
คนสวน ได้แก่ โซน 15,16,17

และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี พร้อมทีมงาน 7ส ให้การต้อนรับอาจารย์สุรชัย  พิมพ์สาลี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางและคณะ จำนวน 73 คน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจกรรม 7ส  และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงาน 7ส ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้บริหารงาน 5ส และพัฒนามาเป็น 7ส  (7ส : สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย  สวยงาม  สิ่งแวดล้อม)ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนและงานให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน ตั้งแต่ปี 2547 รวมระยะเวลา 17 ปี Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>