รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลุมพรางของการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ (Pitfalls in Microscopic Diagnosis and Antimicrobial Susceptibility Testing) ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการทางคลินิกกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมี อาจารย์บุญช่วย  เอี่ยมโภคลาภ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  อาจารย์สมศักดิ์  ราหุล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  อาจารย์ พันโท นายแพทย์เดชวิจิตร์  สุวรรณภักดี กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  รองศาสตราจารย์ ดร.สนทนา ศิริตันติกร  อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มฉก. และอาจารย์กรุณา  ฐิติภวังค์  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. บางพลี Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>