ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 และมอบปริญญาการแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดพิธี ประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 โดยมี ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานมอบรางวัลกาญจนาภิเษก รศ.ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. เป็นประธาน มอบปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน ทั้งสิ้น 2,128 คน ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาการแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ศ.เหยียน ซื่อหยุน อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ 
ปีการศึกษานี้มีผู้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก จำนวน 7 คน ได้แก่ น.ส.พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์ คณะการแพทย์แผนจีน น.ส.ปนัดดา เบญจทวี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจ ระหว่างประเทศ น.ส.ปภัสสร ภัทรโกศล คณะเภสัชศาสตร์ นายศรายุ ห้างชัยเจริญ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา อังกฤษ-จีน น.ส.ธนวรรณ ศิริวิริยพูน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม น.ส.ศรัญญา อภิรักษ์เมธากุล คณะภาษา และวัฒนธรรมจีน และ น.ส.สุนิสา วรศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล      
รางวัลกาญจนาภิเษกเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้  มหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบแก่นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาครบทุกรายวิชาในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่มีการลาพักการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป มีความประพฤติดีจนเป็นที่ประจักษ์ เข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจจริง  และเสียสละอย่างแท้จริง  


Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>