สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับเกียรติ    จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย  นายพิษณุ แสนประเสริฐ    อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย และ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ในการร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการและทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>