คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม มุมมองจาก เรื่อง เปาบุ้นจิ้น

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  เป็นประธาน การเสวนา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม มุมมองจาก เรื่อง เปาบุ้นจิ้น ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์  รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง อ.อำพัน เจริญสุขลาภ รศ.ดร.พรพรรณ

 จันทโรนานนท์ คุณซือหลัน นักแสดง ผศ.นิก สุนทรธัย ทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าวจัดโดย คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน และสถาบันไทย-จีนศึกษา (มฉก.) เพื่อเป็นการอบรมบ่มเพาะนักศึกษา ส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรและเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม มฉก. 
 


Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>