ม.หัวเฉียวฯ MOU การดำเนินโครงการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน และสหกรณ์บริการปลาสลิด บางบ่อ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการร่วมกันในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการอันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี ม.หัวเฉียวฯ คุณเอนก  สุขสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน และคุณปรีชา  สมานมิตร  ประธานสหกรณ์บริการปลาสลิด บางบ่อ จำกัด ร่วมลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารอำนวยการ ม.หัวเฉียวฯ บางพลี
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานในครั้งนี้ เริ่มจากการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.หัวเฉียวฯ ได้ให้บริการวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดเพื่อให้ได้มาตรฐาน และความรู้ด้านวิชาการกับเกษตรกร และผู้ที่รับผิดชอบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด เนื่องจากปลาสลิดบางบ่อ เป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัด มีวิธีการเลี้ยงตามธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณภาพดี เหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ปลาสลิด มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 
ม.หัวเฉียวฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจึงมีโครงการบริการวิชาการ “นิทรรศการลักษณะและพันธุกรรมปลาสลิด” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของปลาสลิดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอนาคต นอกจากนี้ อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้มีการนำปลาสลิด มาแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ อาทิ แหนมปลาสลิด เพื่อเพิ่มมูลค่าของปลาสลิดได้อีกด้วย    
 


Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>