ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงานการประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “จักรยานสร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะนุถนอมเพื่อส่วนรวม” 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

สุนทรพจน์ประเภทภาษาไทย

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Miss Yao Lilin
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายไชยภพ กุนัน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Miss Zhang Mingjie

สุนทรพจน์ประเภทภาษาอังกฤษ

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอลิซ่าห์ อาดี, ข่าน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณพงศ์ ศรยงศ์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเซร่า ใจตรง
สุนทรพจน์ประเภทภาษาจีน
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ล่อ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Miss Chen Xinyao
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภัทรวุฒิพงษ์ สลีวงศ์Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>