รศ. ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะต่างๆ เข้าร่วมงานโครงการสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ 2 กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานโครงการจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>