มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ กล่าวรายงานการจัดพิธี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวให้ข้อคิดกับนักศึกษาใหม่ พร้อมกันนี้มีการบรรยายการดำเนินชีวิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การดำรงตนยึดหลักคำสอนของพุทธศาสนาด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) และมรรค 8 ประกอบด้วย 1. สัมมาทิฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ 3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม 5. สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน 6. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม 7. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ 8. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น โดยพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัย พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วิทยากรรับเชิญ และการแสดงละครเรื่อง เธอคือภาพลักษณ์ ของ มฉก. โดยนักศึกษารุ่นพี่ มฉก. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>