คณะการแพทย์แผนจีน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)  โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี มฉก.  คุณกร  ทัพพะรังสี  นายกสภา มร.สส. และ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม  คณบดีสหเวชศาสตร์ มร.สส. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ นี้Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>