24 มีนาคม “วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มฉก. ร่วมสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลตายาย เนื่องในวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปณา มฉก. นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เจริญน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาจารย์ จำนวน 26 ราย แบ่งเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ 2 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 13 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 11 ราย บุคลากรรับตำแหน่งวิชาการ 3 ราย และมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ

การบูชาข้าวพระพุทธเพื่อบูชาพระคุณทั้ง 3 ของพระพุทธเจ้า  โดยการบูชาอย่างสูงสุด ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ  ก็คือ  การปฏิบัติบูชาตามหลักคำสอน  ด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา รู้แจ้งเห็นจริง  หมดจากกิเลส  และมีความกรุณาต่อสัตว์โลกพร้อมที่จะช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม

การบูชาพระคุณหลวงปู่ไต้ฮงพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐถือเป็นการบูชาที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะท่านเป็นผู้มีคุณงามความดีควรค่าแก่การระลึกถึง  เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดทั้งกาย  วาจา  และใจ  เป็นแบบอย่าง ที่ดีในการปฏิบัติตนและเป็นผู้สอนผู้อื่นให้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบ

การบูชาศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่และศาลตายาย  เป็นการบูชาในฐานะเทวตานุสสติ  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามที่ปฏิบัตสืบต่อกันมาTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>