มฉก. จัดประชุมวิชาการ "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"  พ.ศ.2552
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การวัด  และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยมี ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถวางแผน และเลือกใช้เครื่องมือในการวัดผลและการประเมินผล  รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็น ปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มฉก.
 


Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>