หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 1-402 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โดยมีตัวแทนนักศึกษา ผู้นำชั้นปี และคณะกรรมการกิจกรรม คณะวิชา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน โดยมีอาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา และ อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายและกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามวงจร PDCA ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในคณะของตนเองได้เป็นอย่างดีTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>