เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมประกวด DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำมา REUSE เพื่อให่้เกิดสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการประหยัด
   @ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน "กรอบรูปนาฬิกาจากช้อนพลาสติก"ของ น.ส.สิริทรา ศรีกตัญญู และ น.ส.มาลินี แก้วเวหา และทีมงาน คณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน "ถังขยะจากขวดน้ำอัดลม" ของ น.ส.อาภาพร เปี่ยมงาม และทีมงาน คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับทุนการศึกษา 700 บาท
   @ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ผลงาน "ม้านั่งจากยางรถยนต์" ของ น.ส.อักษิพร กัณหะกาญจนะ และ น.ส.จิราวรรณ์ แสงจันทร์ และทีมงาน คณะเทคนิคการแพทย์  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาทTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>