มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานในการลงนาม และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>