ศูนย์บรรณสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรม Be My Guest เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)โดยมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายหนังสือ บูธแสดงกิจกรรมและนิทรรศการการให้บริการและกิจกรรมของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาลี,ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ศราวุธ สุทธิรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรชัย เป็นผู้บรรยาย เสาวนาเรื่อง นักอ่าน นักเขียน นักกฎหมาย 4.0Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>