คณะการแพทย์แผนจีนได้จัดกิจกรรมวันแพทย์จีนขึ้น เป็นโครงการสืบเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบสนองงานด้านบริการ ความต้องการของสังคมในแง่ของการเป็นแพทย์ทางเลือก และเพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพของคนเองและครอบครัวรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่ผู้อื่นได้
   วันแพทย์จีน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารบรรณสาร ภายใต้หัวข้อ Office (without) Syndrome โดยมีกิจกรรมภายในงานหลายรูปแบบ ทั้งการจัดป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน การออกบูธอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักศึกษา กิจกรรมตรวจสุขภาพและบริการการรักษาเบื้องต้นด้วยการนวดทุยหนา กวาซา และฝังเข็มโดยนักศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>