H.E. LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายใหม่ในการเปิดเสรีของจีน (Modern Policy on Chinese Liberation) แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย - จีนทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>