มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทย รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาครบตามหลักสูตรแลกเปลี่ยนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเข้ารับใบประกาศนียบัตร จำนวน 199 คน นักศึกษาเหล่านี้มาจากสถาบัน 7 แห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี มหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มหาวิทยาลัยชินโจว มหาวิทยาลัยอู๋โจว และสถาบันเซียงซือหู ซึ่งสาขาวิชาที่นักศึกษามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ม.หัวเฉียวฯ และกล่าวขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาสามารถนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอีกทั้งยังเข้าใจวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี จากการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนในระยะเวลา 1 ปีที่ม.หัวเฉียวฯ และนักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายนอกต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทยได้ประสบความสำเร็จในระดับที่ดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>