คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ” ประจำปีการศึกษา 2560  ให้แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริการวิชาการพยาบาลวิชาชีพจากสถาบันภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ  พัวพันธ์  รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมครั้งนี้เน้นการใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสอนในคลินิก การวางแผนการสอนในคลินิก การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล และเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย การวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง หรือการฝึกสอนในสถานการณ์ตัวอย่าง เป็นต้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>